SUBSTITUCIÓ EOI Vall d’Hebron

SUBSTITUCIÓ DE DIFÍCIL COBERTURA

CURS 2023-2004

Dades del Centre

● EOI Vall d’Hebron
● Plaça d’Alemany a mitja jornada
● Horari: Dimarts i Dijous de 16:00 a 20:45h
● Nivells: B2.2 i C1
● Data d’inici: Inmediat
● Data Fi: Alta titular
● Email de contacte: capestudiseoibcnvh@gmail.com

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
– Ser espanyol o nacional d’un altre estat membre de la Unió Europea o nacional d’un altre estat
al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l’Estat
espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, així com els seus fills i cònjuges i el
fills d’aquests, sigui quina sigui la seva nacionalitat. Els cònjuges no poden estar separats de
dret, i els descendents han de ser menors de vint-i-un any, o superar aquesta edat però viure a
càrrec dels seus progenitors.
REQUISITS DE TITULACIÓ
– Titulació oficial exigit pel Departament d’Educació per impartir l’especialitat
– Excepcionalment, s’acceptarà qualsevol titulació del grup A (llicenciat, Arquitecte o Enginyer
Superior) + Nivell C2 d’Alemany

Més informació:

GESEC23_24_156_133_EOI_BARCELONA_VALL_D_HEBRON_25012024